Yenişehir TSHH, Sanayii Ve Ticaret Bakanlığı'nın "Geleneksel Tüketici Ödülleri - 2009" Adayı

11 Temmuz 2011 Pazartesi

av.hatice günal sarp ( vodafone )

YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararıdır.


Karar Tarihi: 07.07.2011
Şikayet eden : Av. Hatice Günal SARP (Vodofone Telekomünikasyon A.Ş.
Şikayet edilen : Hüseyin ŞAHAR
Şikayet konusu : İcra İtirazına İptal
Şikayet tarihi : 30.05.2011
Talep : İtirazın İptali
Miktar : 454,00 TL (Asıl Alacak)

Olayın Özeti :Davacı Vodofone Telekomünikasyon A.Ş. Vekili Av. Av. Hatice Günal SARP verdiği dilekçesinde borçlu tüketicinin abonelik sözleşmesinden de görüleceği üzere 0544 507 43 67 numaralı hattı satın aldığını ancak 09.04.2011 tarihi itibariyle 716,52 TL icra harç ve masraflar hariç borcunu ödemediğini, borçlu hakkında Mersin 4. İcra Müdürlüğünün 2010/4339 Esas Sayılı dosyasından icra takibi başlatıldığını ancak tüketicinin takibe itiraz etmesi sonucu takibin durdurulduğunu belirtip borçlunun itirazının iptaline, masrafın ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmektedir.

Şikâyet edilenin savunmasının özeti : Hüseyin ŞAHAR 30.05.2011 tarihli ve 5677 sayılı yazımıza cevap
vermemiştir.

İnceleme ve Gerekçe : Şikâyetçinin talebi, itirazın iptali ve alacağının tahsili talebidir. 14.03.2003 tarih ve 25048 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak 14.06.2003 tarihinde yürürlüğe konulan 4822 Sayılı Kanun İle Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 1. maddesine göre ”Bu Kanunun amacı, kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir.” 2. maddesine göre: "Bu kanun, 1. maddede belirtilen amaçlarla mal veya hizmet piyasalarında tüketicinin taraflardan birini oluşturduğu her türlü tüketici işlemini kapsar." 3. maddesine göre ise "Tüketici, bir mal veya hizmeti ticari ve mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi" ifade edilir.

4077 sayılı Kanunun Hükümleri gereğince şikayet konusu ile ilgili heyetin görevli olmadığından talebin reddedilmesi gerektiği kanaatine ulaşılmıştır.

Karar :Yukarıda açıklanan nedenlerle talebin görevsizlik yönünden reddine, kararın taraflara tebliğine karar verilmiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İzleyiciler

Kararların Arşivi

Dailymotion Videoları